Journals Referenceفراخوان مقاله

شرایط ویژه برای مقالات مرتبط با هوش مصنوعی (فراخوان مقاله)

با توجه به نیاز کشور به افزایش کاربرد هوش مصنوعی در صنعت و نیز با تکیه بر اهداف فصلنامه، تمامی مقالات پذیرفته شده که مرتبط با هوش مصنوعی هستند از بهمن 1403 به صورت رایگان منتشر خواهند شد و از پرداخت هزینه معاف می باشند. همچنین مدت داوری این مقالات، هفت روز پس از اعلام وصول خواهد بود. لازم به ذکر است شرط استفاده از این حالت، آن است که موضوع محوری مقاله و یا حداقل یکی از فرضیات یا پرسش های پژوهشی مقاله، ارتباط مستقیم با هوش مصنوعی داشته باشد. سایر مقالات، همچنان با روند همیشگی فصلنامه، مورد داوری قرار خواهند گرفت.

فصلنامه پژوهش های کاربردی مدیریت بازار

Search in Iranian Journals

Journals List